Regulamin
I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – firma QUARISS s.c. z siedzibą w 35-606 Rzeszów, Powstanców Listopadowych 29c/10, Polska, wpisana do CEDG, NIP:8133899707, REGON: 525640285.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.quariss.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.quariss.com.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest AutoPay S.A. Płatności obsługiwane sa dla kart: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep www.quariss.com oraz e-mailowo na adres biuro@quariss.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia z wysyłką na terenie Polski płatnego on-line lub przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia z wysyłką na terenie Polski płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie,
c. w przypadku złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczną płatnego on-line – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
d. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17).
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
Telefon – + 48 601918161
E-mail – biuro@quariss.com
Adres korespondencyjny – QUARISS s.c. 35-606 Rzeszów, Powstanców Listopadowych 29c/10, Polska.
Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
Oferta sklepu jest adresowana do osób zamieszkujących kraje: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
Opłata za wysyłkę na terenie Polski jest zgodna z cennikiem wybranej firmy kurierskiej dostępnej w sklepie Quariss.com, darmowa wysyłka obowiązuje od kwoty zamówienia powyżej 200 zł.
Opłata za wysyłkę zagraniczną uzależniona jest od wagi paczki i jest naliczana automatycznie na podstawie ilości zamówionych produktów.
Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
Czas oczekiwania na przesyłkę na terenie Polski wynosi do trzech dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.
Na czas oczekiwania przesyłki zagranicznej składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia), tj. do dwóch dni roboczych + przewidywany czas dostawy (od trzech do pięciu dni roboczych).
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

V. Formy płatności

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
za pobraniem – przy odbiorze przesyłki – tylko w przypadku zamówień na terenie Polski
przelewem na rachunek bankowy CA24 nr kontan IBAN77194010763252441100000000, Kod BIC SWIFT:AGRIPLPR – tylko w przypadku zamówień na terenie Polski
on-line za pośrednictwem systemu Autopay lub  Przelewy24.pl (również możliwość płatności kartą kredytową) – w przypadku zamówień na terenie Polski i zagranicznych.
Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.


VI. Reklamacja

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.
druk pisma reklamacyjnego: FORMULARZ REKLAMACJI

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: QUARISS s.c. 35-606 Rzeszów, Powstańców Listopadowych 29c/10, Polska.
Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy QUARISS s.c. 35-606 Rzeszów, Powstanców Listopadowych 29c/10, Polska. .
Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
druk pisma odstąpienia od umowy: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) – dalej „RODO”. Ilekroć, w niniejszym Regulaminie, jest mowa o przetwarzaniu danych osobowych, należy pod tym rozumieć przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
Podanie danych osobowych, przez Klienta korzystającego ze Sklepu, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, w tym dokonywania zakupów, rejestracji kont, złożenia zamówień na produkty i newsletter.
Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu jest QUARISS s.c. 35-606 Rzeszów, Powstanców Listopadowych 29c/10, Polska. e-mail: , biuro@quariss.com tel. +48 601918161.
Z powołanym przez QUARISS s.c. inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@quariss.com bądź pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora wskazany w ust. 2.
Klient podaje swoje dane osobowe. Podając dane osobowe innej osoby fizycznej Klient jest obowiązany do uprzedniego zapewnienia prawnych wymogów przetwarzania danych osobowych określonych, w szczególności, przepisami RODO.
W przypadku, jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, Jego dane osobowe Sklep będzie przetwarzał w celu przesyłania Klientowi newsletter-a, zawierającego informacje o świadczonych przez Sklep usługach, produktach i promocjach.
Newsletter będzie wysyłany Klientowi na wskazany przez Niego adres e-mail lub numer telefonu.
Klient może w każdym momencie zrezygnować z newsletter-a, informując o tym Biuro Obsługi Klienta Sklepu.
Szczegółowe informacje dotyczące celu, zakresu, a także sposobów przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta, jak również prawa Klienta przysługujące Mu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep, dostępne są w Polityce prywatności

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą Piotr Janowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://quariss.com/regulamin.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Polityka prywatności

Serwis www.quariss.com zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu, firma QUARISS s.c. 35-606 Rzeszów, Powstańców Listopadowych 29c/10, Polska, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie
z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji
i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości
i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl